Science CMU Focus • Monthly เป็นวารสารรายเดือน ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ ให้กับผู้สนใจได้ติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน